Overvåkning av sykdommer som smitter fra mat, vann og dyr …

Sammendrag

Det totale antall meldte tilfeller av pad – og vannbårne infeksjoner i 2017 økte i forhold til året før. Antall meldte tilfeller av campylobacteriose er på linje med foregående år, når man ser de dyrkningsverifiserte og polymerasekjedereaksjon (PCR)-positive tilfellene under ett. Insidensraten for salmonellose er noe høyere sammenlignet med fjoråret. Antall meldte tilfeller er likevel fortsatt godt underneath gjennomsnittet for de siste ti årene og representerer en videreføring av trenden med et lavere antall årlige

Article source: https://www.fhi.no/publ/2018/overvakning-av-sykdommer-som-smitter-fra-mat-vann-og-dyr/

tv opnames bijwonen